ឥណទានសិក្សា ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយ សិស្ស និស្សិតក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ និងចំណាយទៅលើការទិញសម្ភារៈផ្សេងៗ។ វាខុសគ្នាពីប្រភេទប្រាក់កម្ចីដ៏ទៃទៀត និងមានអត្រាការប្រាក់ទាបជាង ហើយការសងត្រឡប់ត្រូវបានពន្យាពេល ខណៈពេលដែលសិស្ស និស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅឡើយ។

លក្ខខណ្ឌ
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
 • ទំហំឥណទាន
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់
 • របៀបសងប្រាក់
 • ៖ ដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ រហូតដល់ ៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង
 • ៖ មានភាពបត់បែន
 • សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្ចី ៖

 • អ្នកខ្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ
 • មានប្រវត្តិការសិក្សាល្អ
 • គ្រប់សិស្ស និងនិស្សិត ដែលចង់បន្តការសិក្សា
 • ពុំតម្រូវដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំ (សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ និងវិទ្យាស្ថាន បូលីណូ)
 • ឪពុកម្តាយ / អាណាព្យាបាល អាចឈរឈ្មោះខ្ចីជំនួសបាន
 • ឯកសារតម្រូវផ្សេងទៀត ៖

 • (សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងពី សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ)
 • បំពេញពាក្យស្នើរសុំ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន / សៀវភៅគ្រួសារ
 • ឯកសារវត្ថុបញ្ចាំ ( ប្លង់រឹង ប្លង់ទន់ / កាតគ្រី ម៉ូតូ ឡាន ។ល។)