ផលិតផលឥណទានខ្នាតតូច និងអាជីវកម្ម របស់ ឌែលតា ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មដែលត្រូវការស្វែងរកទុនសម្រាប់ពង្រីកការទិញសម្ភារៈបរិក្ខារ បង្កើនទុនបង្វិល បំពេញតម្រូវការគ្រួសារ បង្កើនទ្រព្យ និងបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗទៀត។

លក្ខខណ្ឌ
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
 • ទំហំឥណទាន
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់
 • ៖ ប្រាក់រៀល ឬដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ ២,៥០១ ដុល្លារអាមេរិក រហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លាអាមេរិក
 • ៖ ៨ ឆ្នាំ ឬ ៩៦ ខែ
 • លក្ខខណ្ឌកម្ចី / ឥណទាន៖

 • អ្នកខ្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
 • មិនមែនជាអាជីវកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គម និង បរិស្ថាន
 • សមត្ថភាពសងប្រាក់កម្ចីមិនលើសពី ៧០% នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ
 • មានប្រវត្តិឥណទានល្អ
 • វត្ថុបញ្ចាំ ៖

 • ប្លង់ទន់
 • ប្លង់រឹង