ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត របស់ ឌែលតា បង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងលំហូរសាច់ប្រាក់ ប្រតិបត្តិការដែលត្រូវការ ពង្រីកអាជីវកម្ម ធ្វើកសិកម្មជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរ។ ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតនេះ អាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យទាំងបុគ្គល និងជាក្រុមធានា។

លក្ខខណ្ឌ
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
 • ទំហំឥណទាន
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់
 • ៖ ប្រាក់រៀល ឬដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ រហូតដល់ ២,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលជាប្រាក់រៀល
 • ៖ រហូតដល់ ២ឆ្នាំ ឬ ២៤ខែ
 • លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី ៖

 • អ្នកខ្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
 • មិនមែនជាអាជីវកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គម និងបរិស្ថាន
 • សមត្ថភាពសងប្រាក់កម្ចីមិនឲ្យលើសពី ៧០% នៃប្រាក់សំណងដែលបានគណនា
 • មិនជាប់ពិរុទ្ធ និងមានឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្ចីប្រាក់
 • មានប្រវត្តិឥណទានល្អ
 • វត្ថុបញ្ចាំ ៖

 • ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង
 • កាតគ្រីម៉ូតូ / ឡាន
 • ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀត (តាមការចរចា)
 • ក្រុមធានា