ការទិញគេហដ្ឋាន គឺជាក្តីសុបិនមួយរបស់យើងគ្រប់ៗគ្នា ហើយក៏ជាការផ្តល់រង្វាន់មួយដ៏មានន័យបំផុតសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ។ តើអ្នកចង់ក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋាន ឬអចលនទ្រព្យ ដែលមាននៅតាមជាយទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជាដែរឬទេ? សេវាកម្មឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ ឌែលតា នឹងធ្វើឲ្យសុបិនរបស់លោកអ្នកក្លាយជាការពិត បាន។

លក្ខខណ្ឌ
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
 • ទំហំឥណទាន
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់
 • ៖ ដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ រហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ រហូតដល់ ១៥ឆ្នាំ
 • លក្ខខណ្ឌកម្ចី / ឥណទាន៖

 • ផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៧០%
 • ទុនចូលរួម ៣០%
 • មានចំណូលពិតប្រាកដ
 • មិនជាប់ពិរុទ្ធ និងមានឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្ចីប្រាក់
 • លទ្ធភាពសងមិនលើសពី ៧០% នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ
 • មានឯកសារតម្រូវគ្រប់គ្រាន់
 • វត្ថុបញ្ចាំ ៖

 • គេហដ្ឋានដែលត្រូវទិញ (ប្លង់រឹង និងទន់)
 • អចលនទ្រព្យដែលមានស្រាប់ (ប្លង់រឹង និងទន់)