តើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពតែពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅព្យាបាលមែនទេ? ឥណទានសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ ឌែលតា បង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់អតិថិជនដែលពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅពិនិត្យសុខភាព និងព្យាបាលជម្ងឺ ហើយវាក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរ។ ឥណទានសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះ អាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាលក្ខណៈឯកត្តជន។

លក្ខខណ្ឌ
 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
 • ទំហំឥណទាន
 • រយៈពេលខ្ចីប្រាក់
 • ៖ ដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ រហូតដល់ ៣,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
 • ៖ រហូតដល់ ២៤ខែ
 • លក្ខខណ្ឌកម្ចី / ឥណទាន៖

 • អ្នកខ្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ
 • មានប្រវត្តិល្អ កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ អត្តចរិកល្អ ជាមនុស្សដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន
 • ធានាផ្តល់ព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា
 • មិនមានជាប់ពិរុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗ
 • ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់បញ្ចាំមានភាពត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ ៧០%ធ
 • មានដី ផ្ទះ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតដែលអាចដាក់ជំនួសបាន
 • មានមុខរបរ និងប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់ និងមានលទ្ធភាពសងបំណុលបានគ្រប់ និងទាន់ពេលវេលា
 • តម្រូវឲ្យមានវត្ថុធានា / បញ្ចាំ៖ ប្លង់ដី / ផ្ទះ កាតគ្រីម៉ូតូ ឡាន ឬវត្ថុបញ្ចាំផ្សេងទៀតតាមការចរចារ
 • អតិថិជនអាចជាអាណាព្យាបាល ឬអ្នកជម្ងឺផ្ទាល់
 • ចំពោះអតិថិជនជាអ្នកជម្ងឺផ្ទាល់ តម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា និងសាក្សី
 • មានអ្នកធានា (តម្រូវជាប្តីប្រពន្ធ) ឬសាក្សី ប៉ុន្តែអ្នកធានា ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តតម្រូវ
 • វត្ថុបញ្ចាំ ៖

 • ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង
 • ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិភាគីទីបី
 • កាតគ្រី ម៉ូតូ / ឡាន
 • ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀត (តាមការចរចាបាន)
ព្យាបាលជាមួយ មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សែនសុខ