បានប្រកាសយកឆ្នាំ ២០០៦ ជាឆ្នាំមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្នុងឱកាសសន្និសិទជាតិស្តីពី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី ១១-១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៦ ។ មានបេសកកម្ម "ផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយទៅកាន់ប្រជាជនដែលនៅតាមទីក្រុង និងទីជនបទ ក្នុងតម្លៃដ៏សមរម្យដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាព" ។ » បាវចនារបស់យើង "ផ្តោតទៅលើប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងសមធម៌ចំពោះអតិថិជនដែលខ្វះខាតទុន សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និងពង្រីកអាជីវកម្ម" ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានផលិតផលឥណទានដូចជា ៖ ១. ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត៖ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈឥណទានក្រុម និងបុគ្គលដើម្បីពង្រីកមុខរបរនិងបង្កើនទ្រព្យ ដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៤ ហើយមានទំហំឥណទានតូចជាង ឬស្មើ ២,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ។ ២. ឥណទានខ្នាតតូច និងអាជីវកម្ម៖ ជាឥណទានសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សហគ្រាសខ្នាតតូច ជាទុនបន្ថែមក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម ឬបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ។ ឥណទានខ្នាតតូច និងអាជីវកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៤ ដែលមានទំហំឥណទានចាប់ពី ២,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ។ ៣. ឥណទានគេហដ្ឋាន៖ ជាឥណទានមួយប្រភេទដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្រ្គប់ប្រាក់ទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីលើកកម្ពស់ផាសុខភាពក្នុងការរស់នៅឲ្យបានសមរម្យ។ ឥណទានគេហដ្ឋាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមានទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ។ ៤. ឥណទានសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ជាឥណទានដែលចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមរយៈការ ផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន ឬប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ពិនិត្យតាមដានសុខភាព និងព្យាបាលជម្ងឺ។ ឥណទានសង្រ្គោះបន្ទាន់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានទំហំឥណទានរហូតដល់ ៣,៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ។ ៥. ឥណទានសិក្សា៖ ជាឥណទានផ្តល់ជូនដល់និស្សិត ដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដែលស្របតាមគោលនយោបាយជាតិនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ឥណទានសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមានទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ។ អនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី ៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹក នាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងគោលនយោបាយរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានខិតខំនឹងបន្តអនុវត្តរាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ និងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងជាពិសេសអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីពីការកំណត់ពិដានអត្រាការប្រាក់ ១៨% ក្នុង មួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា។ ក្នុងនាមជាភាគទុនិក និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ ដែលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ព្រមទាំងរៀបរាប់ពីវឌ្ឍនភាព និងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលប្រឈម ព្រមទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងអំទ្បុងពេលវិបត្តិកូវីដ-១៩ នេះផងដែរ។ នៅឆ្នាំ ២០២១ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានងើបទ្បើងវិញក្នុងអត្រា ៥,៩% ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយនយោបាយសារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុវិត្ថារកម្ម និងការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើរនិងអាជីវកម្ម។ ការងើបទ្បើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ជាពិសេសប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់កម្ពុជា និងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឆាប់រហ័សដែលបានបង្កើតភាពសុំាក្នុងសហគមន៍ ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានកំណើនវិជ្ជមានវិញក្នុងអត្រា ៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះ -៣,១% កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ។ ស្របពេលនៃការងើបទ្បើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងៗ តែវិស័យទេសចរណ៍នៅតែបន្តផលអវិជ្ជមាន ដោយសារការរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់។ ទោះបីវិស័យមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែវិស័យ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាកម្លាំងរុញច្រានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមគាំទ្រ និងជំរុញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យទាំងនោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពទ្បើងវិញក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ ( ប្រភព៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ) តាមផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២០-២០២៤) របស់គ្រឹះស្ថាន យើងនឹងគ្រោងពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបន្ថែមរហូតដល់ ២៦ សាខាជាមួយផលបត្រឥណទានរហូតដល់ ៣០លានដុល្លាអាមេរិក ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ខ្លួន។ យើងនឹងស្វែងរកថវិការបន្ថែមទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ បង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ដែលសមស្របនឹងតម្រូវការទីផ្សារ ប៉ុន្តែក៏ផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងមធ្យោបាយសកម្ម និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។ ស្របតាមផែនការពង្រីកនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី នឹងធ្វើការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បី កែលម្អសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពជូនដល់អតិថិជនជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈបត់បែន និងបន្ធូរបន្ថយដល់អតិថិជនដែលទើបនឹងងើបទ្បើងវិញពីជម្ងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ស្របតាមការណែនាំរបស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ។ ថ្វីត្បិតក្នុងឆ្នាំ ២០២១ យើងមានការបណ្តុះបណ្តាលច្រើនក្តីតាមប្រព័ន្ធអនទ្បាញ និងផ្ទាល់ ហើយក្នុងឆ្នាំ ២០២២ នេះក៏ជាទិសដៅចម្បងក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀត តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុង ក៏ដូចជាការបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅបណ្តុះបណ្តាល ជាមួយ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និយតករ និងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះ បណ្តាលផ្សេងៗ ។ ដោយទ្បែក សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ក្រោមស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ និងដើម្បីឱ្យការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព ស្រប តាមត្រូវការរបស់សាធារណៈជន គ្រឹះស្ថានបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែទំនើបបន្ថែមទៀត និងបានអភិវឌ្ឈប្រព័ន្ធឌីជីថល ដោយធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន WING សម្រាប់សម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈទូរសព្ទ (Mobile App) និងតាមភ្នាក់ងារ WING ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ ស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមទាំងអតិថិជន វិនិយោគិន ធនាគារ និងដៃគូផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការជឿទុកចិត្ត និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលកន្លងមក។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ កុ្រមបឹ្រក្សាភិបាល ដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការណែនាំ និងចង្អុលបង្ហាញ ព្រមទាំងគណៈគ្រប់គ្រង និង បុគ្គលិកដ៏ស្មោះស្ម័គ្រ ចំពោះការខិតខំ និងព្យាយាមខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក។ ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រ និង យកចិត្តទុក ដាក់ខ្ពស់ជាប្រចាំចំពោះការចូលរួមរអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។

វិស័យកសិកម្មក៏បន្តមានវឌ្ឍនភាពល្អជាមួយអត្រាកំណើន ១,៤% ដោយសារវិធានការគាំទ្រផលិតកម្មកសិកម្ម និងអំណោយផលពីអាកាសធាតុ។ ចំណែកឯវិស័យទេសចរណ៍បន្តទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ -៨៥% ស្របពេលដែលភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះ -៣៥,៥%។ ដោយទ្បែក កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាន -៥% អាចកើនត្រឹម ២,៩% ដោយសារការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងតំបន់បានបង្អាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសវិស័យ ទេសចរណ៍ ។ ( ប្រភព៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១ របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ) ទោះបីជាវិស័យមួយចំនួនហាក់ងើបទ្បើងបន្តិច ហើយវិស័យខ្លះទៀត រងផលប៉ះពាល់ពីការរាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ យ៉ាងណាក៏ដោយ តែវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការគាំទ្រចូលរួម និងជំរុញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យទាំងនោះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពទ្បើងវិញ។ នៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០២១ នេះធនាគារពាណិជ្ជសរុបចំនួន ៥៣ ធនាគារឯកទេសមានចំនួន ១០ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សរុបមានចំនួន ៨៥ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើរមាន ៦។ ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកជាពិសេស ផ្នែកការគ្រប់គ្រងឥណទាន ដើម្បីពង្រីក អាជីរកម្ម និងដោះស្រាយបំណុល។ ជាលទ្ធផលយើងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ ២០២១ មានចំនួន ១៧ សាខា ជាមួយនឹងសមតុល្យឥណទានដុលសរុប ៥៣.១០២,២៣៩ លានរៀល កើនទ្បើង ៦,៥៩% ពីឆ្នាំ ២០២០ ក្នុងនោះចំនួនទឹកប្រាក់ ១៦.៦៩៧,០៨៥ លានរៀលស្មើនឹង ៣១,៤៤% ត្រូវបានផ្តល់លើ វិស័យប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន/គ្រួសារ ចំនួនទឹកប្រាក់ ១៤.២០១,៧៤ លានរៀលស្មើនឹង ២៦,៧៤% ផ្តល់លើវិស័យសំណង់ ទឹកប្រាក់ ១១.២២៧,៥៦៩ លានរៀលស្មើនឹង ២១,១៤% ផ្តល់លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ទឹកប្រាក់ ៥.៨៦៣,០០៣ លានរៀលស្មើនឹង ១១,០៤% ផ្តល់លើវិស័យកសិកម្ម ទឹកប្រាក់ចំនួន ៣.៣៧៥,០១២ លានរៀលស្មើនឹង ៦,៣៦% ត្រូវបានផ្តល់លើវិស័យដឹកជញ្ជូន ទឹកប្រាក់ចំនួន ១.៦៣៤,៤៧៧ លានរៀលស្មើនឹង ៣,០៨% ផ្តល់លើវិស័យសេវាកម្ម និងចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន ១០៣,៣៥៣ លានរៀលស្មើនឹង ០,២% ផ្តល់លើវិស័យផ្សេងៗ ជាមួយនឹងឥណទានមិនដំណើរការមានការថយចុះពី ១៧,៧% ទៅ ១៦,៩៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ ចំនួនអតិថិជនមាន ៣.៣៦០នាក់ ធ្លាក់ចុះ ២០,៨៥% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០។ ស្ថានភាពបុគ្គលិកមានចំនួន ២៣៦ នាក់ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០ មានការធ្លាក់ចុះ ៤,៨៣%។ ទ្រព្យសកម្មសរុបមាន ៤៧.៤២២,០២៥ លានរៀល ធ្លាក់ចុះ ២៦,៦២% ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២០។ អនុបាតសោធនភាពមាន ២៨,៦៦% លើសពីកមិ្រតកំណត់អប្បបរមារបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលមានត្រឹមតែ ១៥% ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំពោះទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថានឹងងើបទ្បើងវិញបន្តទៀតជាមួយនឹងអត្រាកំណើន ៤,៨% នៅឆ្នាំ ២០២២ នេះ ហើយរក្សាបាននូវសក្តានុពលពីវិស័យគន្លឹះទាំង ៤ ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្ម សំណង់ កសិកម្ម និងទេសចរណ៍។ ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យ ពីការអូសបន្លាយនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ ការបំប្លែងនៃមេរោគថ្មី អតិផរណា ភាពតានតឹងភូមិសាស្រ្តនយោបាយ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម។ ចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី យើងនឹងមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការរក្សា និងបញ្ចេញឥណទានថ្មីឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុន ខិតខំដោះស្រាយឥណទានមិនដំណើរការ (កម្ចីយឺតយ៉ាវ) ឥណទានលុបចេញពីបញ្ជី តាមរយៈយន្តការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសព្យាយាមបញ្ចេញឥណទានជាប្រាក់រៀលឲ្យច្រើន ដើម្បីរួមចំណែកគាំទ្ររូបិយវត្ថុជាតិ រួមទាំងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនានារបស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ណែនាំល្អៗ និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់គណៈគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី។ ខ្ញុំសូមអរគុណ និងកោតសរសើរផងដែរ ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែង ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និងបានប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារកន្លង មក។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លៃងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះអតិថិជនដែលបានគាំទ្រ និងមានទំនុកចិត្តមកលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី របស់យើងខ្ញុំទាំងបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។ ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមសម្តែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ដែលបានផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនារយៈពេលកន្លងមក ជាពិសេស ថ្នាក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលតែងតែជួយគាំទ្រ និងផ្តល់អនុសាសន៍ ល្អៗដល់គ្រឹះស្ថាន។ ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងបន្តការគាំទ្រ រួមចំណែកដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដែលជាគុណប្រយោជន៍ដល់គ្រឹះស្ថាន និងសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ព្រមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល ។